sologan

Listening / Day 2: Nhận dạng thể loại và trọng tâm của từng loại câu hỏi (1)

Ngày đăng: 2016-01-06

1. Nhận dạng thể loại câu hỏi
Câu hỏi bắt đầu bằng trợ động từ hoặc động từ to be: Câu hỏi Yes/ No
Câu hỏi bắt đầu bằng từ nghi vấn: Câu hỏi có từ nghi vấn
Các câu hỏi khác: câu hỏi dạng khuyên nhủ, gián tiếp, phủ định, đánh giá, lựa chọn
 
2. Ghi nhớ trọng tâm của từng loại câu hỏi
Câu hỏi có động từ to be: Hãy nhớ rằng be going to và be V_ing là biểu thị tương lai.
Câu hỏi có trợ động từ Do: Hãy chú ý về thì; Did được dùng trong câu hỏi ở thì quá khứ.
Câu hỏi có trợ động từ Have: Câu hỏi liên quan đến thì hoàn thành hoặc kinh nghiệm từ quá khứ đến hiện tại.
Câu hỏi Who: Đáp án đúng là tên người hoặc nghề nghiệp.
Câu hỏi When: Đáp án đúng có cụm từ diễn tả thời gian.
Câu hỏi Where: Đáp án đúng có tên địa điểm.
Câu hỏi Why: Loại câu To_infinitive (để ...) thường được chọn là đáp án đúng hơn là câu bắt đầu bằng Because.
Câu hỏi What: Chú ý nghe chủ ngữ và động từ theo sau what.

Practice
Nghe và chọn đáp án đúng
 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ