sologan

Listening / Day 7: Phân tích từng câu hỏi (2)

Ngày đăng: 2015-12-26

1. When: câu hỏi về thời gian
Thời điểm của cuộc hẹn hay thay đổi.
Hãy nhớ rằng trong đoạn hội thoại thường đề cập đến nhiều nhiều chi tiết. Do đó bạn cần chú ý kỹ trọng tâm của câu hỏi để tập trung nghe đúng chi tiết cần để trả lời.
When were they first going to meet?
A. At 5:00
B. At 7:00
C. At 7h30
D. At 8:00 (Đáp án đúng)
 
[Đối thoại]
M: I’m sorry, but I can’t meet you at 8:00.
     I already scheduled a two-hour meeting starting at 7:00 with a different group.
W: That’s OK, I understand. Would you be possible to meer before 7:00?
M: Yes, that would work. How about 5:00 in my office?
 
2. Câu hỏi về phương tiện giao thông
Trọng tâm của câu hỏi là điều then chốt giúp bạn hết sức tập trung khi nghe để có thể chọn được đáp án đúng.
How does the woman usually get home from work?
A. By train (Đáp án đúng)
B. By car
C. By bus
D. On foot
 
[Đối thoại]
M: You’re home later than usual. Did you miss your train?
W: No, I decided  to walk since it’s so nice outside.
M: It’s a good thing I didn’t go over to the train station to meet you.
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ