sologan

Listening / Day 3: Giải quyết câu hỏi không có từ nghi vấn Q.23~31

Ngày đăng: 2016-01-04
1. Câu hỏi có trợ động từ
a. Do/Does/Did
-> Did you contact you?
b. Have
-> Have you seen...?
-> Have you been to...?
c. Will
-> Will Susan be visiting us?
 
2. Câu hỏi lựa chọn
a. 1 chủ ngữ
-> Would you like a table inside or outside?
b. 2 chủ ngữ
- Chủ ngữ giống nhau: Have you purchased a new car or are you still looking?
- Chủ ngữ khác nhau: Should we register for the conference today or do you want to wait?
* Với câu hỏi lựa chọn có hai chủ ngữ trở lên thì bạn cần chú ý đến hai động từ chứ không cần phân biệt hai chủ ngữ đó giống nhau hay khác nhau.
 
3. Câu trần thuật
a. Chủ ngữ + động từ.
b. No rule (không có quy tắc về đáp án đúng)
c. I think/ hear/ believe + chủ ngữ + động từ.

Practice
Nghe và chọn đáp án đúng

 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ