sologan

Listening / Day 5: Những điểm trọng tâm cần lưu ý khi trả lời câu hỏi Part 3: Q.41~49

Ngày đăng: 2015-12-26
1. Trước tiên hãy đọc kỹ câu hỏi
 
2. Phân tích thể loại câu hỏi
a. GQ (General Question)
- Chủ đề, nội dung trọng tâm, mục đích, lý do, công việc, địa điểm của cuộc đối thoại.
- Hai câu đầu rất quan trọng.
b. SQ (Specific Question)
- Nắm key word: danh từ riêng, cụm trạng từ chỉ thời gian, động từ.
- Chú ý đến giới tính của người nói.
-> What does the woman want to do?
c. FAQ (Future Asked Question)
- will, next chỉ hành động tương lai.
-> will, next (probably), be scheduled to
- Nội dung yêu cầu.
-> suggets, ask, advice, request, recommend.
-> please, you should, why don’t you ...

LIỆT KÊ CÁC CẤU TRÚC QUAN TRỌNG CỦA PART 3
1. Cấu trúc have/ get + sth + done (p.p): nhờ/ bảo ai làm giúp việc gì.
-> I had my car washed.
*done -> finish
 
2. Cấu trúc I think
think/ know/ say/ hear/ guess/ sure/ believe
-> I think (that) he is handsome.
 
3. Đại từ quan hệ
    I like him. + He is a doctor.
-> I like him who is a doctor.
    We are looking for someone who can also use a variety of computer programs.
 
4. Động từ: want, need, ask
want/ need/ ask + S + to V
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ