sologan

Reading / Unit 9: Articles (Mạo từ) 1

Ngày đăng: 2017-03-16
Chào các em! Có rất nhiều bạn hỏi cô cách sử dụng Mạo từ. Khi nào dùng a, khi nào dùng an và khi nào thì dùng the? Vì vậy Ms Anh Thư - TOEIC Pacific gửi đến các em một số lí thuyết về mạo từ.
Chúc các em học tốt!


I. Mạo từ bất định (indefinite  articles): A, AN
A, an  có thể đứng trước danh từ đếm được số ít (singular countable noun).
- A, an được sử dụng trong lời nói chung chung hoặc để giới thiệu một điều gì chưa được đề cập đến trước đó.
Eg.: A ball is round. -> nói chung mọi quả bóng đều tròn.
       I saw a boy in the street. -> chúng ta không biết “boy” là ai và chưa hề được đề cập đến.
- A được dùng trước những từ bắt đầu bằng một phụ âm.
- An được dùng trước những từ bắt đầu bằng một nguyên âm.
Eg.: a girl, a car
       an egg, an ant
*Một số từ cso thể gây ra sự nhầm lẫn vì cách viết  và cách đọc khác nhau.
Eg.: a house nhưng an hour,
       a university nhưng an umbrella
- Những từ luôn dùng với a:
European, home, house, half, heavy, eulogy, eucalyptus, euphemism, uniform, union, universal, university,.
- Những từ luôn được dùng với an:
hour, heir, herbal, honor, umbrella, uncle, unnatural, understanding.

Lưu ý:
an umbrella – a white umbrella
an hour – a whole hour

 

II. Mạo từ xác định (definite articles): THE
- The được sử dụng để chỉ sự việc mà chúng ta đã biết hoặc là một kiến thức chung, phổ biến.
Eg.: The boy in the corner is my friend.
-> cả người nói và người nghe đều biết “boy” nào.
       The earth isround.
-> chỉ có duy nhất 1 “earth”.
- Với những danh không đếm được, mạo từ the được dùng để nói về một cái gì đấy riêng biệt, nhưng sẽ không dùng mạo từ nếu muốn chỉ cái gì đó chung chung.
Eg.: Sugar is sweet. (Đường thì ngọt) -> nói chung chung
       The sugar on the table is from Cuba. (Đường ở trên bàn là đường Cuba) -> nói riêng biệt
- Thông thường, với những danh từ đếm được số nhiều khi nói đến một loại nào đó thì không có the đằng trước.
Eg.: Oranges are green until they ripen. (all oranges)
       Athletes should follow a well-balanced diet. (all athletes)
- Với danh từ riêng, sẽ có mạo từ the đứng trước nếu người nói muốn xác định rõ.
Eg.: The Susan Parker that I know lives on First Avenue.
- Những từ như breakfast, lunch, dinner, school, church, home, college, work không sử dụng bất cứ mạo từ nào nếu không giới hạn nghĩa.
Eg.: We ate breakfast at eight o’clock this morning. 
       We went to school yesterday.
 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ