sologan

Reading / Unit 5: Vocabulary: Verbs

Ngày đăng: 2015-12-15
Một số động từ thường xuất hiện trong bài thi TOEIC.
 1. Announce: Tuyên bố
 2. Attend: Tham dự
 3. Develop: Phát triển
 4. Increase: Tăng
 5. Obtain: Lấy, đạt được, thu được
 6. Offer: Đề nghị, mời, cho
 7. Postpone: Trì hoãn
 8. Provide (Provide sbd with something: Cung cấp cho ai cái gì.)
 9. Recommend: Gợi ý
 10. Reserve: Đặt trước
 11. Retain: Giữ, cầm lại
 12. Accept: Chấp nhận
 13. Install: Lắp đặt
 14. Account for: Giải thích cho, giải trình, chịu trách nhiệm, bao gồm…
 15. Notify: Báo cho biết
(Notify, inform sb of sth: Báo cho ai biết về điều gì.)
 
Exercise:
1. We don’t…………………. a personal check without a picture indentification.
 1. accept           B. retain               C. reserve.          D. postpone
2. The recession …………….. the unemployment in the Southeast Asia
 1. provided                      B.  accounted for              C. explained       D. installed
3. The AMC Industry will ………….. us of the result.
 1. notify            B.  obtain             C. increase          D. reserve
4. The Government is going to…………….. the petrol price.
 1. offer              B. increase          C. attend             D. postpone
5. The department heads should………….. at least 4 seminars per month
 1. announce    B. postpone       C. attend             D. reserve
6. All guests to the building ………… the guest pass at the counter
 1. Recommend              B. offer                 C. obtain              D. provide
       
Answer: 1-A, 2-b, 3-a, 4-b, 5-c, 6-c
 
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ