sologan

Listening / Day 4: Loại đáp án nhằm vào điểm yếu của bạn

Ngày đăng: 2016-01-07

1. Dạng đáp án “Tôi không biết”
Who designed the booth for this year’s exhibition?
A. By the end of next month.
B. To the đeign department.
C. I don’t know.
-> Đáp án đúng là C, nghĩa là tôi không biết.
Bất cứ câu hỏi gì, nếu có đáp án cho sẵn là Tôi không biết thì đó là đáp án đúng vì nó thể hiện sự tương tác trong đoạn đối thoại.
 
Các dạng thường xuất hiện trong bài thi gần đây:
I have no idea.                         Tôi không biết.
It hasn’t been decided yet.       Điều đó chưa được quyết định.
It depends on the situation.      Còn tùy tình hình.
I haven’t received yet.             Tôi chưa nhận được.
Ask Karen.                              Hãy hỏi Karen.
 
2. Loại câu hỏi về người/ bộ phận phụ trách
Who is in charge of security?
A. We have to inspect your bag.
B. We know you will enjoy it.
C. The special security department.
-> Đáp án đúng là C. Với câu hỏi về trách nhiệm trong công ty thì đáp án là câu chỉ rõ người chịu trách nhiệm. Ngoài ra, câu nêu tên của bộ phận chịu trách nhiệm cũng là đáp án đúng.
 
Các dạng thường xuất hiện trong bài thi gần đây:
accounting department                        phòng kế toán
human resources department              phòng nhân sự
overseas sales department                   phòng xuất khẩu
public relation department                  phòng quan hệ cong chúng
purchasing department                       phòng thu mua
 
3. Lựa chọn C ngoài A hoặc B đã được nêu
Would you rather take the plane o the train?
A. Yes, it is quite easy.
B. It wil takes two weeks.
C. Actually, I will use my car.
-> Đáp án đúng là C. Với câu hỏi lựa chọn thfi điều bất ngờ là thay vì chọn 1 trong 2 thứ được nêu ra trong câu hỏi thì người ta có thể trả lời bằng lựa chọn khác.

Các dạng thường xuất hiện trong bài thi gần đây:
Either is fine with me.              Đối vơi tôi cái/ cách/ phương tiện nào cũng được cả.
It doesn’t matter.                     Không thành vấn đề/ quan trọng.
The third one, actually.           Thật ra là – cách thứ 3.
I haven’t decided yet.              Tôi chưa quyết định.
It’s up to you.                          Tùy anh/ bạn.

Practice
Nghe và chọn đáp án đúng
 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ