sologan

Listening / Chiến lược nghe những câu dài

Ngày đăng: 2015-12-26

1. Đơn vị ý nghĩa và nghe ngắt quãng
Khi đọc những câu tiếng Anh dài, người ta thường đọc ngắt thành các đơn vị ý nghĩa nhất định. Trong các đơn vị ý nghĩa đó có những từ được nhấn mạnh. Nếu nắm được những vị trí đọc ngắt theo thói quen của người bản xứ thì khi nghe bạn cũng có thể nghe ngắt quãng một cách tự nhiên. Nếu nắm được mối quan hệ trước – sau và nhận biết “nhịp điệu của câu” được hình thành như thế nào thì bạn có thể nâng cao khả năng hiểu các câu dài.
a. Nếu tân ngữ dài thì đọc ngắt giữa động từ và tân ngữ, nếu chủ ngữ dài thì đọc ngắt giữa chủ ngữ và động từ.
We haven’t visited/ any of the tourist attractions of the city.
b. Cụm/ mệnh đề trạng ngữ được đọc ngắt như một đơn vị ý nghĩa.
When he came in,/ I was taking a shower/ in tha bathroom.
c. Đọc ngắt trước liên từ and/ but/ or trong câu
He decided to help the orphans/ and made a plan for raising funds.
d. Nếu có cấu trúc phân từ hoặc mệnh đề đại từ quan hệ thì đọc ngắt trước cấu trúc hoặc mệnh đề đó.
Have you finished the word/ which I asked you to do last week?
2. Đọc từ nhấn mạnh
Danh từ, động từ chính, trạng từ, tính từ, từ nghi vấn, đại từ chỉ định,...  là những từ thể hiện nội dung quan trọng trong câu và thường được phát âm nhấn mạnh. Phần được phát âm nhấn mạnh nhất trong mỗi đơn vị ý nghĩa được đọc ngắt (như dưới đây) là phần truyền đạt ý nghĩa quan trọng. Cần phải nghe được những từ này và nắm được nội dung tổng quát.
We are touring/ one of the oldest part/ of what is now/ a nation museum.
Built in 1865,/ the building was/ originally meant to be/ an auditorium,/ but was never used/ for that purpose.
Instead,/  it was first used/ as a public health centre,/ and later,/ as a city hall.
Finally,/ it was converted/ into a museum/ in 1900.
 
3. Nghe câu phức được cấu tạo bằng hai mệnh đề trở lên
Vì câu phức là câu được cấu thành bởi hai mệnh đề trở lên (mệnh đề chính và mệnh đề phụ) nên câu thường khá dài. Loại câu dài này xuất hiện chủ yếu trong Part 3, 4. Nhưng trong phần Listening, do khó có thẻ nghe và hiểu hết câu dài như thế chỉ trong một lần nên bạn hãy coi liên từ thông báo việc xuất hiện của mệnh đề phụ là tín hiệu, chia câu ra thành các đơn vị ý nghĩa rồi nghe theo tuần tự và phân tích.
Though we can’t tell you/ that we can offer you a perfect job, / we’re quite sure / that our company will give you a chance to develop and master valuable skills in this field.
Câu này được chia thành: mệnh đề chính được bắt đầu bằng we’re và mệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng Though. That đứng đầu mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ hoặc bổ ngữ cho động từ ở các mệnh đề đứng trước (tân ngữ của tell và bổ ngữ của are quite sure)
 
4. Trường hợp các thành phần trong câu được liên kết bằng and, but, or, as well as,...
Nếu dùng and, but, or làm liên từ nối các cụm từ hoặc mệnh đề đồng đằng thì câu sẽ dài hơn. Đặc biệt, trong trường hợp các yếu tố trong câu được liên kết bằng liên từ  và trờ thành chủ ngữ hoặc tân ngữ thì không thể tạo sự liên kết với động từ. Do đó bạn sẽ rất dễ bỏ qua, cho nên hàng ngày bạn cần luyện tập chia câu ra thành các đơn vị ý nghĩa để phân tích.
Mr. Simson’s job has included / the preparation of [all materials and tools / for formal meetings and presentations at the company], as well as the overall supervision of supporting personnel.
Tân ngữ cả động từ chính trong câu là the preparation of [...] và teh overall supervison of [...] được liên kết bởi as well as. Vì cụm từ theo sau the preparation of khá dài nên bạn hãy chú ý để không bỏ qua cụm từ theo sau as well as cũng là tân ngữ của has included.
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ