sologan

Reading / Unit 17: Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses) (2)

Ngày đăng: 2016-03-11
Chào các em,  Ms Anh Thư – TOEICPACIFIC sẽ tiếp tục gửi đến các em lí thuyết và ví dụ về Mệnh đề quan hệ để các em tham khảo và ôn luyện.
Chúc các em học tốt!


I. Phân loại mệnh đề quan hệ
Có 2 loại MĐQH: MĐQH xác định (Defining Relative Clause) và MĐQH không xác định (Non-defining Relative Clause).
1. Defining Relative Clause (Mệnh đề quan hệ xác định)
Đây là loại mệnh đề cần thiết vì tiền ngữ chưa xác định, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa.
Ex: The man who keeps the school library is Mr. Green.
      That is the book that I like best.
2. Non-defining Relative Clause (Mệnh đề quan hệ không xác định)
Đây là loại mệnh đề không cần thiết vì tiền ngữ đã được xác định, không có nó câu vẫn đủ nghĩa.
MĐQH KXĐ được ngăn với mệnh đề chính bằng các dấu phẩy. Trước Danh từ thường có: this, that, these, those, my, his, her... hoặc tên riêng.
Ex: That man, whom you saw yesterday, is Mr Pike.
 This is Mrs Jones, who helped me last week.
 Mary, whose sister I know, has won an Oscar.
Harry told me about his new job, which he’s enjoying very much.
Note: Không được dùng THAT trong MĐQH KXĐ.
 
II. Giới từ trong Mệnh đề quan hệ
- Trong trường hợp động từ của MĐQH có giới từ, ta đặt giới từ lên trước MĐQH (trước whom, which)
Ex: The man to whom Mary is talking is Mr Mike.
       The shop from which I got my stereo has lots of bargains.
- Ta cũng có thể bỏ whom, which  và đặt giới từ ra sau động từ của MĐQH XĐ.
Ex: The man Mary is taliking to is Mr Mike.
       The shop I got my stereo from has lots of bargains.
- Khi dùng that  hoặc who , ta không đưa giới từ lên trước.
Ex: The man that/ who Mary is taliking to is Mr Mike. (NOT The man to that/ who Mary is taliking is Mr Mike.)
- Khi giới từ đứung cuối MĐQH là thành phần của cụm động từ (phrasal verbs) thì ta không đưa giới từ lên trước whom, which.
Ex: This is the book which I’m looking for.
       That is the child whom you have to look after.
- Khi dùng whom, which các giới từ cũng có thể đứng sau động từ (ngoại trừ without).
Ex: The man whom Mary is taliking to is Mr Mike.
       That is the man without whom we’ll get lost. (NOT ...the man whom we’ll get lost without).
 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ