sologan

Reading / Unit 21: Liên từ (Conjunctions)

Ngày đăng: 2016-03-18
Chào các em! Ms Anh Thư – TOEICPACIFIC tiếp tục gửi đến các em chủ điểm ngữ pháp quan trọng: Liên từ.
Chúc các em học tốt!

Liên từ (Conjunctions) là những từ dùng để nối các từ, cụm từ, mệnh đề hoặc các câu với nhau.

I. Hình thức của liên từ
1. Liên từ có thể là những từ đơn: and, but, or, because, although,...
Eg.: He came to see me because he felt happy.
       You or I must tell him the truth.
2. Liên từ có thể là một ngữ: in order that, as soon as, as if, as though,...
Eg.: We will leave as soon as he comes.
3. Liên từ có thể là từng cặp: either ... or, neither ... nor, not only ... but also, both ... and, ...
Eg.: What he said was neither kind nor true.
       He both writes English and speaks it well.

 
II. Phân loại liên từ
Dựa vào vai trò của liên từ trong câu, có thể chia liên từ thàn 2 loại:
1. Liên từ kết hợp: nối các từ, nhóm từ, mệnh đề hoặc các câu độc lập với nhau. Loại liên từ này được chia làm 4 nhóm.
a. Nhóm and (và) – chỉ sự thêm vào
Eg.: On the table for tea there were biscuits and sandwiches.
       The fur coat was soft as well as warm.
Gồm các liên từ: and, both ... and, not only ... but also, as well as, furthe more, besides, moreover, in addition, ...
b. Nhóm but (nhưng) – chỉ sự mâu thuẫn hoặc đối lập
Eg.: The car was quite old but in excellent condition.
Gồm các liên từ: yet, still, however, nevertheless,...
c. Nhóm or (hay, hoặc là) – chỉ sự lựa chọn hoặc đoán chừng
Eg.: Take this book or that one.
       You must work harder or else go into another class.
Gồm các liên từ: either ... or, ortherwise, or else, neither ... nor, ...
d. Nhóm so (nên) – chỉ hậu quả, kết quả
Eg.: The rain began to fall, so we went home.
Gồm các liên từ: therefore, consequently, as a result, ...

2. Liên từ phụ thuộc: dùng để mở đầu một mệnh đề phụ (mệnh đề danh từ hoặc mệnh đề trạng từ)
Eg.: He said that he would help us.
       Ask him when he can come.
- Một số liên từ mở đầu cho một mệnh đề danh từ: that, who, what, when, how, wheter, if,...
- Một số liên từ mở đầu cho một mệnh đề trạng ngữ: when, whenever, while, as soon as, since, until, before, where, if, as if, though, ...
 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ