sologan

Reading / Unit 22: Mệnh đề sau wish và if only

Ngày đăng: 2016-03-18

Chào các em! Các em đã nắm chắc kiến thức về mệnh đề với “wish” và “if only” chưa? Hãy cùng Ms Anh Thư – TOEICPACIFIC xem lại lí thuyết phần này nhé!
Chúc các em học tốt!

Sau wish (ước, ước gì, mong) if only (ước gì, giá mà), thường dùng một mệnh đề chỉ một điều ước ao, một điều không có thật. Mệnh đề sau wish if only được xem như một mệnh đề danh từ (noun clause).
Có 3 loại mệnh đề sau wish if only được dùng để chỉ sự ao ước ở tương lai, hiện tại và quá khứ.

1. Ao ước ở tương lai (Future wish)
S    +   wish                  
                         +       S   +   would/could   + V (bare_inf.)     
If only   
Eg.: I wish I would be an astronaut in the future.
       If only I would take the trip with you next Sunday.
       If only I could attend your wedding next week.

 
2. Ao ước ở hiện tại (Present wish)
S  +  wish
                       +    S  +   V (past simple/ past subjunctive)
If only
*Past subjunctive (quá khứ giả định): hình thức giống thì Past simple nhưng với động từ be phải đổi thành were cho tất cả các ngôi.
Eg.: I wish I was/ were rich. (But I am poor nơ.)
       We wish that we didn’t have to go to class today. (We have to go to class.)
       If only he was/ were here. (He is’t here.)

 
 
3. Ao ước ở quá khứ (Past wish)
S  +  wish                               
                       +    S  +   Past perfect/ Past perfect subjunctive/ could have + V3
If only                                     
 
*Past perfect subjunctive (quá khứ hoàn thành giả định): hình thức như Past perfect (had + V3)
Eg.: I wish I hadn’t failed my exam last month. (I failed my exam.)
       If only I had met him yesterday. (I didn’t meet him.)
       She wishes could have been there. (She couldn’t be there.)

 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ