sologan

Reading / Unit 8: Câu bị động (Passive voice)

Ngày đăng: 2015-12-18


1. Công thức chung

 S + BE + Vpast participle(P2)

2. Điều kiện để có thể biến đổi 1 câu từ chủ động thành bị động:
- V trong câu chủ động phải là Transitive Verb (Ngoại động từ: đòi hỏi có O theo sau)
- Các O (trực tiếp, gián tiếp) phải được nêu rõ ràng

3. Quy tắc biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động
a. Xác định S, V, O và thì của V trong câu chủ động.
b. Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động.
Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau By trong câu bị động.
c. Biến đổi V chính trong câu chủ động thành PP2 (Past Participle) trong câu bị động.
d. Thêm To be vào trước PP2 trong câu bị động (To be phải chia theo thời của V chính trong câu chủ động và chia theo số của S trong câu bị động).

Eg: - I’m writing her a letter.
->She is being written a letter.
      - My father built the house.
->The house was built by my father.
 
Bảng công thức chuyển dổi các thì sang bị động:


 
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ